KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ŻŁOBKA

Niedziela 29 grudnia 2019
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

a) FORMALNE:

- zam. na terenie powiatu strzyżowskiego

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (zaświadczenie PUP lub oświadczenie)

- posiadanie statusu osoby opiekującej się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnionej na czas określony, pracującej będącej w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym  (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy/ewentualnie  zaświadczenia z ZUS, wydruk CEIDG w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej), które chcą powrócić/wejść na rynek pracy, a obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli pozostają bez pracy, przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.

- dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie.

b) MERYTORYCZNE:

W procesie naboru są brane pod uwagę następujące, kryteria punktujące (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

• wielodzietność rodziny kandydata tj. posiadanie 3+ dzieci zgodnie z zapisami ustawy - 5 pkt., • nps kandydata (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) - 15 pkt.,

• nps dziecka kandydata (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) – 5 pkt.

• samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (oświadczenie) – 5 pkt. • długość okresu przebywania poza rynkiem pracy - do 1 roku-2 pkt.,1-2 lat- 4 pkt., powyżej 2 lat- 6 pkt. (oświadczenie lub zaświadczenie PUP)

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA
 
 Powrót do poprzedniej strony